top of page

מטרות העמותה

  • מורשת חטיבה 847 בדרכים שונות ובכלל:

    1. תחזוקה ופיתוח של אנדרטת החטיבה

    2. דרכים נוספות בהתאם להחלטות מוסדות העמותה.

  • על ידי הוצאה לאור של ספר החטיבה

  • קשר עם המשפחות השכולות ולוחמי החטיבה בעבר ובהווה.

  • למען חיזוק הקשר עם חיל השריון, על ידי ייזום פעילות משותפת עם עמותת חיל

השריון, עם אתר הזיכרון החיילי בלטרון, ארגון טיולים משותפים לבוגרי החטיבה,

ימי עיון ופעילויות נוספות בהתאם להחלטות מוסדות העמותה.

bottom of page